Velg språk

 • en_GB
logo
logo

Annet

Personvern ved bruk av reiseplanleggeren "Troms reise" på web og app

DataGrafikk AS utvikler og drifter reiseplanleggertjenesten "Troms reise" på vegne av Troms fylkestrafikk. Hjemmel for bruk av personopplysninger baserer seg på samtykke fra brukeren.

Oppysninger som samles inn lagres på egne servere og det er kun DataGrafikk som har tilgang til.

Datagrafikk samler inn  opplysninger om reisesøk som i reiseplanleggeren. Formålet med søkeloggene er å lage statistikk som benyttes til å si noe om bruken av tjenesten. Eksempler på hva statistikken gir  svar på er hvor mange som søker, når på døgnet de søker, hvor mange søk som gir resultat.

Datagrafikk samler inn hele IP-adressen, men  opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at de ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker fra statistikken.

I tillegg så benyttes IP-adressen i søkeloggene for å identifisere og forhindre misbruk av tjenesten ved at man kan identifisere IP-adresser som genererer forespørsler fra automatiserte verktøy.

Søkeloggene hos Datagrafikk slettes etter 30 dager.

 

Her kan du lese mer om personvern hos Datagrafikk.

 

 

EU-forordning 181/2011 - ikke-diskriminerende adgangsvilkår for busspassasjerer.

Samferdselsdepartementet har satt vegdirektoratet til å følge opp ikke-diskriminerende adgangsvilkår (EU-Forordning 181/2011) for busspassasjerer. Bakgrunnen er at Eftas overvåkingsorgan ESA krever at dette blir gjort. Samferdselsdepartementet krever derfor at det skal informeres om denne EU-forordningen og busspassasjerers rettigheter på våre hjemmesider.

 

1. Bakgrunn

Det vises til Informasjonskriv om EU No 181/2011 (Busspassasjerettighets -forordningen). Nedenfor gis en kortfattet oversikt over rettigheter for informasjon til kunden.

Oversikten tar først og fremst sikte på regler som gjelder for kollektivtrafikk, men for oversiktens skyld nevnes også de rettigheter som kun gjelder for reiser over 250 kilometer, se nærmere om dette i Informasjonsskrivet.

I enkelte tilfeller har kunden bedre rettigheter etter nasjonal regler og retningslinjer slik det er beskrevet i NS 11032. Oversikten omtaler også disse rettighetene, noe som er presisert i teksten nedenfor.

2. Generelt om forordningen

2.1 Forordningens omfang og gyldighet mm

Formålet med forordningen er etter artikkel 2 å fastsette regler for buss og turvogntransport som bla. skal sikre likebehandling av kunder, rett til tilstrekkelig opplysninger, retten til assistanse, rettigheter ved forsinkelse/ innstilling og retten til å klage. Med transportør menes det selskap som du inngår avtalen med og/ eller den som transporterer deg.

3. De enkelte rettigheter

3.1 Retten til transport og ikke diskriminerende adgangsvilkår.

 1. a.) Rett til transport etter artikkel 9 og 10

Personer med nedsatt funksjonsevne har etter Forordningen rett til transport. Som kunde har du rett til å kjøpe billett og rett til å komme om bord på transportmiddelet uten å bli avvist med begrunnelse i nedsatt funksjonsevne (artikkel 9).

Reglene gjelder med de begrensninger som følger av sikkerhet og utforming av bussene i artikkel 10.

Våre busser er utformet og godkjent etter det Europeiske regelverket og har plass til en rullestol med 1300 mm lengde (inkl. bruker). Rampene og støttevegg for rullestoler i bussklasse 1 skal tåle en totalvekt på 300 kg. Vi kan dessverre ikke medta større rullestoler, da dette ikke vil være forsvarlig.

Den avsatte plassen står til disposisjon for person med rullestol dersom den er ledig. Våre sjåfører og annen betjening skal bistå med å få andre reisende til å flytte seg til annet sted i bussen dersom det er plass.

 1. b) Ikke diskriminerende adgangsvilkår

Våre vilkår skal innenfor gjeldende regelverk ikke diskriminere deg som kunde og vi vil gjerne høre fra deg dersom du mener at de gjør det. Gi oss gjerne tilbakemelding på vårt skjema her.

Dersom du trenger det har du rett til å få en utskrift av våre vilkår og de de deler av vårt rutetilbud du mener vil være relevant for deg.

3.2 Retten til assistanse ved reiser

Informasjon til kunder på Oslo bussterminal, Bergen busstasjon og Lillehammer skysstasjon:

Du har som kunde rett til nødvendig assistanse for å kunne gjennomføre din reise.

Assistansen skal være bestilt senest 36 timer1 på forhånd, men selv om den ikke er det skal bussterminalens personale i samarbeid med utførende transportør yte den nødvendige assistanse dersom man der- og da har tilstrekkelig ressurser.

1 Etter norsk rett slik den er tolket i NS11032 punkt 6.2 er fristen 24 timer.

Du har rett til assistanse til:

 •  Forflytte seg innenfor terminalen fra for eksempel skranke, venterom og avgangshall, til/ fra toalett.
 •  På/ avstigning
 •  Laste bagasjen om bord
 •  Forflytte seg til sitteplass
 •  Ha med førerhund/ blindehund

Ved reiser over 3 timer og det inntrer en forsinkelse på minst 90 minutter har du også rett til nødvendig assistanse. Her stilles det blant annet krav til forpleining.

3.3 Rettigheter ved ulykker, herunder regler om skade på rullestol

Etter Forordningens artikkel 17 har transportøren ansvar for skade på rullestol eller annet bevegelses utstyr. Ansvaret er objektivt, men dersom du ikke sikrer rullestolen din med sikkerhetsordninger som finnes om bord, som f.eks. vegg med sidestøtte bybuss og «belte/ stropper» på regionbuss, så er skaden selvforskyldt og transportørens ansvar vil bortfalle helt eller delvis.

Du har krav på erstatning lik din gjenanskaffelseskostnad og dersom du får utgifter til midlertidig utstyr så er transportøren også ansvarlig for kostandene til det.

I tillegg til dette gjelder det regler om erstatning for skade på person og/eller gods etter bilansvarslovens regler

3.4 Passasjerenes rettigheter ved innstilling eller forsinkelse

Ved innstilling eller forsinkelse på mer enn 120 min fra terminal, må transportør etter forordningens artikkel 19 tilby følgende:

 • Fortsatt reise til bestemmelsesstedet, enten med neste avgang eller med en alternativ avgang – men likevel på samme vilkår.
 • Refusjon av billettprisen og tilbaketransport hvor det er relevant.

Dette gjelder for bussreiser over 250 kilometer. De fleste fylker har imidlertid innført en variant av Nasjonal garanti for kollektivtrafikk. Les mer om den her

3.5 Opplysningsplikt, tilgjengelige vilkår og informasjon

Etter forordningens regler har du krav på å få tilstrekkelig opplysninger om reisevilkår på nettsiden og nødvendige opplysninger under hele reisen. Aktuelle opplysninger er pris, billettens gyldighet, hvem billetten gjelder for, og eventuell dokumentasjonsplikt. Det gjelder også informasjon om planlagte avvik og avvik underveis. Informasjonen skal på anmodning gis på flere ulike måter, for eksempel visuelt og via lyd. Du har også rett til å få utskrift av reisevilkårene

Det norske regelverket gir deg en rett til informasjon i et universelt utformet format, noe som kun unntaksvis kan fravikes. Informasjonen skal gis på en enkel og forståelig måte. Regelverkets krav til innhold og format er spesifisert nærmere i NS 11032, punkt 7 og 8.

Etter det norske regelverket har du også rett til informasjon om tilgjengelighet på terminaler og stasjoner. Dette gjelder informasjon om bla permanente og midlertidige barrierer og utfordringer ved av/ påstigninger.2

3.6 Klagebehandling

Etter forordningens regler har du også rett til å klage. Klage kan gis ved å fylle ut vårt kontaktskjema.

Du kan lese mer om dine rettigheter på transportklagenemndas sider. Klagefristen er for tiden ett år etter at du har fått svar fra transportøren.

Transportklagenemnda kan avgjøre saker om dine rettigheter etter Forordningen og etter Transportørens reisevilkår/ transportvedtekt

 

Dokumentene kan leses på Kollektivtrafikkforeningens hjemmeside eller lastes ned her:

 

Personvern og informasjonskapsler

Når du besøker  oss behandler vi dine data etter lov om behandling av personopplysninger med ikrafttreden 20.7.2018. Loven er en gjennomføring av personvernforordningen (GDPR) i EU/EØS.

 

Når du besøker Tromskortet.no vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.
 


HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt bruker kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert vil det stå «https» i stedet for bare «http» i nettleserens adressefelt. De fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

 

Informasjonskapsler på Tromskortet.no

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøyet CorePublish for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. CorePublish benytter følgende informasjonskapsler:

 • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSession. Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholde ikke-personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Sesjonsfilen slettes automatisk senest 15 minutter etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.
 • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (PC, mobil, nettbrett, etc.) Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.

 

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.
 

Statistikk og logg

Når du besøker vårt nettsted vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per server og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager og den gjenværende statistikken inneholder bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere den enkelte besøkende.

Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i vårt selskap.

Vi lagrer «user agent», IP-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.
 

Påloggingsforsøk

Alle pålogginger logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på.

 Påloggingstabellen lagrer følgende data:

 • Brukernavn
 • Dato og tidspunkt for pålogging
 • Hvilken URL som ble benyttet ved pålogging
 • Hvis aktivert: Brukerens IP-adresse (som standard avslått)
 • Hvis aktivert: Brukerens «user agent» (nettleser)  (som standard avslått)
 •  

 

Til toppen